قاتل هوک فرار کن!

شواهد رو پاک کن

در ژوئیه، 1935یک قتل در کشتی اس اس هوک، هشت ساعت بیرون از نیویورک انجام شده است.

فقط یک مشکل: شما آن را انجام دادید.

آیا می توانید  فرار کنید؟

باج گیری ، قتل، تقلب، دروغ گفتن، دوستی، خیانت کردن، دلجویی کردن، دزدکی، اغوا کردن، دزدی، قرض گرفتن، دعا کردن، استراق سمع، کشتن...

سرنخ ها، شواهد، مظنونین، اتهامات، اسرار و دروغ ها وجود دارد.

شما به تمام حیله گری، اجبار و کاریزمای خود نیاز دارید تا مطمئن شوید به جای شما شخص دیگری سقوط می کند.